EQUINE WELLNESS CENTER


EQUINOTERAPIA

Els beneficis de la interacció amb els cavalls fa temps que s’utilitzen per desenvolupar les funcions psico-motrius de persones amb discapacitat física i/o intel·lectual (equinoteràpia), però també en activitats de creixement personal com el coaching. Aquestes activitats (equinoteràpia, coaching) són realitzades per fisioterapeutes, psicòlegs i psico-pedagogs de l’Associació Epona.

Centre Veterinari per a cavalls

La veterinària de grans animals i concretament la d’èquids, que és la que ens ocupa, es realitza habitualment in situ. Això és degut a la dificultat (logística i econòmica) que suposa traslladar els cavalls des del seu emplaçament habitual a una clínica. Per tant és més fàcil que sigui el veterinari qui es desplaci. 
La majoria d’actuacions veterinàries, pràcticament totes les que es poden fer sense anestèsia general, es duen a terme a les hípiques: visites, vacunes, desparasitacions, microxipatge, extraccions de sang, radiografies i ecografies... Són actuacions que es realitzen en poc temps i no justifiquen un desplaçament de l’animal.
No obstant això, per al veterinari de camp és bàsic tenir un centre de referència on tenir tot el material, medicacions, vacunes, etc. en les condicions adequades. Així com per gestionar la feina de caire administratiu. En les casetes d’obra disposem d’espais diferenciats per acomplir aquestes funcions: despatx, laboratori, office-vestidors, emmagatzematge d’equips portàtils (ecògraf, instrumental odontològic, equips d’infusió,...), de fàrmacs refrigerats i no refrigerats, etc.
En casos puntuals on el pacient necessita un seguiment diari o el propietari no es pot encarregar de fer-li les cures o de l’administració de la medicació també és útil disposar d’espais de semi-hospitalització (boxes/padocks).
En el nostre cas, el fet de estar ubicats dins de l’Hípic Center Can Caldés ens possibilita disposar d’espais per a aquests pacients ocasionals i també per tractar els cavalls de la pròpia hípica en un lloc adaptat a les nostres necessitats.
En cas de necessitar una actuació de més envergadura com ara una cirurgia o una ressonància, els derivem a un centre especialitzat (Hospital Clínic Veterinari UAB) que disposa d’equipaments més sofisticats (quiròfan, hospitalització, ressonància,...)

Serveis complementaris per a cavalls

Com a serveis complementaris a la pròpia activitat veterinària s’ofereix la fisioteràpia i rehabilitació equina (duta a terme per fisioterapeutes veterinaris), els serveis d’esquilat i bany dels cavalls d’esport i els propis de manteniment dels cascos (engreixat i ferrat). També es tracten problemes de comportament en cavalls amb tècniques innovadores provinents dels Estats Units (Tellington TTouch). Aquests serveis es realitzen en els padocks i boxes, però l’emmagatzematge dels materials i equipaments es farà en un espai específic dins de les casetes d’obra.